Felhasználási feltételek

 1. Alapvető fogalom-meghatározások a 2001. CVIII. törvény alapján (kivonat)
  • d) Igénybevevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe;
  • e) Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;
  • l) Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely
   • la) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, vagy a távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-biztosítás);
   • lb) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően a más igénybe vevők kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja (gyorsítótárolás);
   • lc) az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás);
   • ld) információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás);
 2. Szolgáltató Koós Zoltán. A szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@keptelenseg.hu
 3. A keptelenseg.hu egy, a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontjában meghatározott tevékenységet végző ún. közvetítő szolgáltatás (továbbiakban: szolgáltatás), melynek nyújtója a 2. pontban megjelölt szolgáltató.
 4. A szolgáltatás kizárólagos célja az igénybevevők által önkéntesen feltöltött kép- és videó-tartalmak tárolása és nyilvánossághoz való közvetítése.
 5. A Szolgáltatás igénybevétele önkéntes.
 6. A szolgáltatás igénybevétele (feltöltés) regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az alábbi információk megadása szükséges:
  • felhasználónév
  • e-mail cím
  • jelszó
  Egyéb adatot – figyelemmel a szolgáltatás ingyenességére is – az igénybevevőnek nem kell megadnia a regisztráció során, de megadhat. (pl.: név)
  Az Igénybevevő a szolgáltatásra történő regisztrációval kijelenti, hogy az általa feltöltött ill. feltöltendő tartalmak jogszabályba nem ütköznek, különösen a személyiségi, ill. szerzői jogi sérelmet nem valósítanak meg, továbbá – adott esetben – az Igénybevevő felhasználási engedéllyel rendelkezik, melynek ellenértékét a jogosult felé megfizette.
 7. A regisztráció elküldésével az igénybevevő elfogadja az oldal működésével kapcsolatos alábbi rendelkezéseket, továbbá kötelezettséget vállal az oldal rendeltetésszerű használatára.
  • a) Igénybevevő a Szolgáltatás (regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybevételekor) köteles a saját regisztrációját használni. A Szolgáltatás igénybevétele során köteles tartózkodni más azonosító adatainak jogellenes felhasználásától (igénybevételétől), továbbá köteles tartózkodni, hogy más igénybevevő azonosító adataihoz hasonló olyan azonosító adatok felhasználásától, amely megtévesztésre alkalmas.
  • b) Igénybevevő a regisztrációval ill. az adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai a keptelenseg.hu-n megjelenjenek.
  • c) Igénybevevő köteles tartózkodni minden visszaélésszerű, jogellenes magatartástól, mely az általa feltöltött tartalommal kapcsolatos adatokkal függ össze, különösen köteles tartózkodni a különféle statisztikák befolyásolásától (statisztikák manipulálásától)
  • d) Igénybevevő nem tölthet fel kizárólag reklámtevékenység kategóriájába tartozó tartalmat.
  • e) Igénybevevő hozzászólásaiban köteles tartózkodni a reklámtevékenységnek minősülő bejegyzésektől.
  • f) Igénybevevő a erotikus, erőszakos, illetve a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására egyébként alkalmas feltöltött tartalmat köteles „18+” jelzéssel ellátni, továbbá az igénybevevő az ilyen tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató – észlelése esetében – ilyen jelzéssel lássa el a tartalmat.
  • g) Igénybevevő a keptelenseg.hu weboldalra történő feltöltéssel hozzájárulását adja, hogy a feltöltött tartalom a keptelenseg.hu-n megjelenjen, továbbá a többszörözésre és a nyilvánossághoz való közvetítésre a Szolgáltatónak a Szolgáltatás körében történő felhasználási jogot ad bármiféle ellenérték fizetési kötelezettség nélkül.
  • h) A keptelenseg.hu-ra kizárólag olyan tartalom tölthető fel az Igénybevevő által, amely más természetes vagy jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) jogát, ill. jogos érdekét nem sérti. A szerzői mű(vek) felhasználásának jogszerűségéért, a szerző(k), illetve egyéb jogosultak felé a felhasználási vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a művet feltöltő Igénybevevőt terheli felelősség és a fizetési kötelezettség.
  • i) A keptelenseg.hu-ra a szerzői jog által védett tartalmat kizárólag a szerző, vagy a szerző engedélyével (felhasználási engedély) rendelkező személy tölthet fel.
  • j) A szerzői jog megsértése esetén a sérelmet szenvedett személy a 2001. évi CVIII. tv. 13.§-ban foglaltak szerint kérheti a jogsértő tartalom eltávolítását.
  • k) Az igénybevevő – amennyiben az általa feltöltött tartalmat a fentiek szerint a Szolgáltató eltávolította – a 2001. évi CVIII. törvény alapján (13.§ (6) bek.) élhet kifogással a Szolgáltató felé.
  • l) Igénybevevő felel az általa feltöltött tartalmak jogszerűségéért. Ennek során sem a feltöltött tartalom, sem a feltöltés ténye:
   • a. nem sértheti harmadik személy szerzői jogait,
   • b. nem tartalmazhat sem közvetve, sem közvetlenül olyan tartalmat (értve a tartalomnak bármilyen megjelenési formáját), amely faji, nemzetiségi, vallási, nemi, politikai vagy más ellentéteket szít, vagy arra alkalmas, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
   • c. nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, életre-, testi épségre, egészségre ártalmas tevékenységek elkövetésére, vagy mulasztásra,
   • d. nem tartalmazhat bűncselekményre, szabálysértésre vagy jogellenes magatartásra irányuló felbujtást, ill. nem segítheti elő a fentiek elkövetését,
   • e. nem tartalmazhat a 2009. évi CLV. törvénybe ütköző ún. minősített adatokat, kivéve ha jogszabály a közzétételét lehetővé teszi,
   • f. nem tartalmazhat a 2011. évi CXII. törvény által védett személyes adatot, kivéve ha ehhez a jogosult jogszerűen hozzájárult,
   • g. nem tartalmazhat a jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
   • h. illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.
  • m) A Szolgáltató jogosult a jogszerűtlen, ill. a portál működésével, céljával ellentétes tartalom előzetes figyelmeztetés ill. indokolás nélküli törlésére.
  • n) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben meghatározott igénybevevővel (regisztrációval) kapcsolatban több, megalapozott bejelentés érkezik jogsértés, különösen, de nem kizárólagosan szerzői jogok megsértése miatt, vagy bejelentés nélkül a Szolgáltató több jogsértésről tudomást szerez, akkor a regisztrációt előzetes értesítés nélkül törölje.
  • o) A Szolgáltató jogosult a feltöltött tartalmak szerkesztett adatait (név, címkék, metadata) indokolás és előzetes értesítés nélkül nélkül módosítani vagy törölni.
  • p) A Szolgáltató jogosult az ún. kommenteket – amennyiben azok jogsértőek, ill. ízléstelenek – előzetes értesítés nélkül szerkesztett formában közzétenni, vagy eltávolítani.
  • q) Az oldalon előfordulhat felnőtt tartalom, ezért az oldal egy részét csak a 18. életévüket betöltött látogatók használhatják. A kapcsolódó nyilatkozat valóságtartalmáért a nyilatkozattevő felelős.
  • r) Tilos politikai tartalmú tartalom feltöltése, ill. az ilyen tartalmú kommentálás. Szolgáltató ezen tartalmakat, kommenteket előzetes értesítés nélkül törli.
  • s) Tilos az oldalon mindenféle ártó szándékú kód vagy script szándékos elhelyezése, ami az oldal működőképességét befolyásolja, vagy befolyásolhatja. Ezen szabály megszegése esetén a feltöltő anyagi jogi felelősséggel tartozik. Szolgáltató ezen kódokat előzetes értesítés nélkül törli.
  • t) A keptelenseg.hu-n található összes hozzászólás és tartalom az adott tartalmat/hozzászólást létrehozó nézeteit tükrözi, azok tartalmáért kizárólag a létrehozót terheli felelősség, kivéve ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
  • u) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a duplumokat (több azonos tartalom) törölje akként, hogy a korábbi feltöltés marad elérhető, kivéve ha az jogsértően került feltöltésre.
  • v) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az olyan tartalmakat, amelyek a portálon általánosan közzétett tartalmak színvonalát nem éri el, a portál céljával ellentétes, vagy a portál működését egyébként lassítja, akadályozza minden előzetes felhívás nélkül törölje.
 8. A Szolgáltató felelőssége, a felelősség kizárása
  A Szolgáltatót a jogsértő tartalom közvetítése, nyilvánosságra hozatala esetén sem terheli felelősség,
  • a. nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;
  • b. amint az a) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.
  • c. Igénybevevő a keptelenseg.hu weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a feltöltött videók tartalma miatt bekövetkezett kárért, ide értve a felmerült költségeket és az elmaradt hasznot is.
  • d. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a regisztrációs adatok elvesztése miatt bekövetkezett kárért.
  • e. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul, vagy egyébként jogszerűtlenül használja fel az Igénybevevő által feltöltött tartalmat.
  • f. A Szolgáltató nem felel a keptelenseg.hu-ra feltöltött tartalom harmadik személy általi részben, vagy egészben történő megszerzéséért, felhasználásáért, különösen értve ez alatt a más weboldalon való közzétételt, ill. linkek elhelyezését.

Utolsó módosítás: 2016. július 24.